FoobarCon
Platform:
Android
Developer:
Description:
foobar2000 remote controller
Progress: %
I would like to translate from into
Contribute
About
Giới thiệu
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Actions
Thao tác
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Active playlist
Danh sách nhạc hiện thời
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Playlist (Active) track
Bài hát hiện thời
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Add
Thêm
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Add common tag
Điền thông tin bài hát
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Add custom metadata
Thêm thông tin khác
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Add custom query
Tìm kiếm riêng
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Add to playback queue
Thêm vào danh sách chờ
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Add to playing playlist
Thêm vào danh sách đang phát
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Added
Đã thêm
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Adding to playback queue
Đang thêm vào danh sách chờ
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Advanced
Nâng cao
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Alarm
Báo thức
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Album
Album
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Album/Album Artist
Album/Nghệ sĩ của album
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Album/Artist
Album/Ca sĩ
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Albumart
Ảnh bìa
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Tap actions
Thao tác bấm
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Album Artist
Nghệ sĩ của album
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Album Artist/Album
Nghệ si của album/Album
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Information
Thông tin
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Add to playlist…
Thêm vào danh sách nhạc...
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Add to playlist (+sub)…
Thêm vào danh sách nhạc (+danh sách con)...
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Artist
Ca sĩ
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Artist/Album
Ca sĩ/Album
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Delete custom query?
Xoá tìm kiếm khác
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Delete %s?
Xoá %s?
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Delete selected playlists?
Xoá danh sách nhạc đã chọn?
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Delete server?
Xoá máy chủ?
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Empty %s?
Xoá nội dung %s?
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Empty selected playlists?
Xoá nội dung danh sách nhạc đã chọn?
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Do you want to play selected playlist only?
Bạn chỉ muốn phát từ danh sách nhạc này?
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Do you want to stop playback?
Bạn muốn ngừng phát?
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Quit FoobarCon?
Tắt FoobarCon?
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Remove custom metadata?
Xoá thông tin khác?
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Remove selected tracks?
Xoá bài đã chọn?
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Do you want to view the playlist now?
Bạn có muốn xem danh sách nhạc không?
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Do you want to view the search result now?
Bạn có muốn xem kết quả tìm kiếm không?
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Automatic playback pause
Tự động dừng phát nhạc
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0

Please note that it may not work properly if you are not using the latest Android versions
Hãy lưu ý rằng tính năng có thể không hoạt động nếu bạn không dùng phiên bản Android mới nhất
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Audio MD5
Mã MD5
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Auto reconnect last server
Tự động kết nối với máy chủ trước
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Auto Scan
Tự động quét
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Auto Scan Off
Tự động quét tắt
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Auto Scan On
Tự động quét bật
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Turn off auto scan once server is found to reduce unnecessary network traffic
Tắt tự động quét khi đã tìm thấy máy chủ để giảm lưu lượng mạng không cần thiết
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Automatic NowPlaying
Tự chuyển về Đang phát
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Switch to NowPlaying when track is selected and played
Chuyển về Đang phát khi chọn và phát bài hát
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Backlight
Màu nền
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Background transparency
Độ trong nền
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Biography
Tiểu sử
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Refresh biography
Tải lại tiểu sử
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Bitrate
Bitrate
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Bits
Độ sâu bit
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Bookmark
Đánh dấu
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Add to bookmark
Thêm vào đánh dấu
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Adding bookmark failed
Không thể thêm vào đánh dấu
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
%s added to bookmark
Đã thêm %s vào đánh dấu
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
No bookmarks
Chưa có đánh dấu nào
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Bookmark not found
Không tìm thấy đánh dấu
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Remove from bookmark
Xoá khỏi đánh dấu
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Remove all
Xoá tất cả
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Do you want to remove all bookmarks?
Bạn muốn xoá tất cả các đánh dấu?
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Do you want to remove the bookmark?
Bạn muốn xoá đánh dấu này?
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Removing bookmark failed
Không thể xoá đánh dấu
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
%s removed from bookmark
Đã xoá %s khỏi đánh dấu
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
All bookmarks removed
Đã xoá tất cả các đánh dấu
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Selected bookmarks removed
Đã xoá các đánh dấu đã chọn
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Select bookmark
Chọn đánh dấu
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Browser
Trình duyệt
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
View only playable files
Chỉ hiện các tập tin phát được
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
View only playable files in browser tab
Chỉ hiện các tập tin phát được trong trình duyệt
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Browser track
Bài hát trong trình duyệt
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Do you want to clear cache?
Bạn muốn xoá bộ nhớ đệm?
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Cache cleared
Đã xoá bộ nhớ đệm
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Clearing cache…
Đang xoá bộ nhớ đệm...
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Clearing old image cache…
Đang xoá bộ nhớ đệm ảnh...
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Cannot connect to server
Không thể kết nối với máy chủ
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Cannot connect to server %s
Không thể kết nối với máy chủ %s
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Cannot connect to server %s

Please check if foobar2000 is running and other foobar2000 component is not using the same port
Không thể kết nối với máy chủ %s

Vui lòng kiểm tra xem foobar2000 có đang chạy không, và có thành phần nào khác của foobar2000 đang sử dụng cổng này không
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Failed to download file
Không thể tải tập tin
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
External viewer installed not found
Không tìm thấy trình xem riêng
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
External pdf viewer not found. Please install any pdf viewer
Không tìm thấy trình xem pdf riêng. Hãy cài trình xem pdf
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Albumart
Ảnh bìa
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Browser tab
Thẻ Trình duyệt
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Display option
Tuỳ chọn hiển thị
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Library tab
Thẻ Thư viện
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Miscellaneous
Khác
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Playlist tab
Thẻ Danh sách nhạc
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Change server
Đổi máy chủ
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Change Log
Nhật ký thay đổi
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
OK
more…
thêm...
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
What's New
Có gì mới
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Channels
Kênh
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Click image to connect
Bấm vào ảnh để kết nối
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Close
Đóng
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
%d selected
Đã chọn %d
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Codec
Codec
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Codec profile
Bản codec
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Codec info
Thông tin codec
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Component update (experimental)
Cập nhật phần mở rộng (thử nghiệm)
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Update foobarCon component remotely now?
Cập nhật phần mở rộng foobarCon từ xa?
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Failed to run updater. Please download setup from homepage and run setup
manually
Không thể tiến hành cập nhật. Vui lòng tải phần cài đặt từ trang chủ và cài
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
component update is not needed
không cần cập nhật phần mở rộng
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Update foobarCon component remotely
Cập nhật phần mở rộng foobarCon từ xa
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Component updated to version %1$s
Đã cập nhật phần mở rộng lên bản %1$s
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Updating component…

This is an experimental feature. If update fails,
please download and run setup from homepage
Đang cập nhật phần mở rộng...

Tính năng đang thử nghiệm. Nếu cập nhật không thành công, vui lòng tải và chạy tập tin cài đặt từ trang chủ
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Composer
Nhạc sĩ
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Connect
Kết nối
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Connect server
Kết nối máy chủ
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Connecting to server %s

Press back key to cancel
Đang kết nối với máy chủ %s

Bấm quay lại để bỏ
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Connecting to server…
Đang kết nối với máy chủ...
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Connection
Kết nối
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Retry connection
Kết nối lại
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Create
Tạo
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Create playlist
Tạo danh sách nhạc
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Create playlist (+sub)
Tạo danh sách nhạc (+danh sách con)
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Create playlist
Tạo danh sách nhạc
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Embedded cuesheet
Cuesheet đi kèm
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Custom
Riêng
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Custom format
Định dạng riêng
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Date
Ngày
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Settings for default queries
Thiết lập tìm kiếm mặc định
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Delete
Xoá
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Delete custom query
Xoá tìm kiếm riêng
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Delete playlist
Xoá danh sách nhạc
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Delete server
Xoá máy chủ
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Directory name
Tên thư mục
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Disc number
Số đĩa
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Server disconnected
Ngắt kết nối với máy chủ
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Displaying playlist tab by default. Please check settings
Hiện thẻ danh sách nhạc theo mặc định. Hãy xem phần thiết lập
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Do not show again
Không thông báo nữa
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Edit
Sửa
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Edit custom query
Sửa tìm kiếm riêng
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Edit query
Sửa tìm kiếm
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Edit shortcuts
Sửa shortcut